Povinně zveřejňované informace


 18. červenec 2020

1. Název

Benešov nad Černou

2. Důvod a způsob založení

Benešov nad Černou (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění.  Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Organizační struktura

Organizační struktura Oú
Organizace zakládané
Organizace zřizované

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Benešov nad Černou čp.126
382 82 Benešov nad Černou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Náměstí 126

Benešov nad Černou, 382 82

4.3 Úřední hodiny


4.5 Číslo faxu


+420 380 322 118

4.6 Adresa internetové stránky

Oficiální stránky města Benešov nad Černou 
http://www.benesovnc.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna: podatelna@benesovnc.cz

4.8 Další elektronické adresy

starosta@benesovnc.cz                   

byty@benesovnc.cz
mistostarosta@benesovnc.cz
hospodarka@benesovnc.cz
podatelna@benesovnc.cz

lesy@benesovnc.cz

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 0580012349/0800, Česká spořitelna, a. s.

6. IČ

IČO:00245780

7. DIČ

DIČ:CZ00245780

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

U starostky a místostarostky


tel: 380 322 118

e-mail: starosta@benesovnc.cz


Adresa: Náměstí 126, 382 82 Benešov nad Černou


10. Příjem žádostí a dalších podání


Písemné žádosti, stížnosti a podněty lze zasílat poštou nebo předat na podatelně OÚ, dále lze takový dokument předat přímo příslušnému pracovníkovi OÚ.
Ústně podané stížnosti, žádosti a podněty v samostatné působnosti Obce přijímají všichni pracovníci OÚ a to každý pracovní den v obvyklé pracovní době.
Stížnosti ve správním řízení přijímá odbor, který příslušné správní řízení vede. Stížnost, podnět či návrh lze podat také elektronickou cestou, v tomto případě však může být podatel vyzván, aby v určené lhůtě své podání učinil ještě písemně.


11. Opravné prostředky


Opravné prostředky proti rozhodnutím se podávají u toho Obecního úřadu, který předmětné rozhodnutí vydal. O možnosti podat opravný prostředek je občan srozuměn na konkrétním vydaném rozhodnutí. Opravný prostředek lze učinit obecně písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaného příslušným pracovníkem správního orgánu.


12. Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Na Portálu veřejné správy ČR

Na stránkách ministerstva vnitra

Na stránkách ministerstva zemědělství

Na stránkách ministerstva kultury


14. Směrnice a vyhlášky


15. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


15.1 ZPI 2016
15.4 Ceník úhrad za poskytování informací  v souladu s ust .§ 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění