Odpady - Poplatek a jeho vymahatelnost


 24. únor 2015

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Poplatek dle ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích je povinna poplatek platit každá fyzická osoba,


  • která má v obci trvalý pobyt;
  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů;
  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců;
  • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
  • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.


Obec je správcem poplatku. I když většina poplatníků platí místní poplatky řádně a včas, občas dochází ke vzniku nedoplatků. Při vybírání poplatku včetně nedoplatků se uplatní daňový řád. K vymožení nedoplatku může správce poplatku (daně) dle ustanovení § 175 daňového řádu využít daňovou exekuci. Předpokladem pro vymáhání je existence exekučního titulu. Exekučním titulem je podle dle ustanovení § 176 daňového řádu mj. výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence poplatků správcem poplatku. Exekuční řízení je zahájeno nařízením daňové exekuce exekučním příkazem, který je procesním rozhodnutím a vydává ho správce poplatku (obec). Exekuce je krajním řešením, ke kterému sahá správce poplatku až po vyčerpání jiných prostředků. Na druhou stranu je zákonnou povinností správce poplatku nezaplacené poplatky vymáhat a v případě, že by je správce poplatku nevymáhal, dostal by se do postavení rušitele zákona a mohl by nést jak pracovně právní, tak trestní odpovědnost.


Z toho vyplývá, že obec musí za zákona poplatky vybrat, v krajním případě dokonce i exekučně.