Nálezy a zákon


 1. leden 2019

Od 01. 01. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v platném znění, ve kterém je od předchozího znění občanského zákoníku odlišně upravena problematika ztrát a nálezů.


Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. „Kdo najde ztracenou věc, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji a je povinen tuto věc vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena“ (např. v nalezené peněžence je občanský či jiný identifikační průkaz a je tedy možné určit, kdo peněženku ztratil). Nelze-li nicméně takto ztracenou věc vrátit a není-li věc považována za opuštěnou, tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit - např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení.


Poté, co je nález odevzdán na obci, je zde nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na úřední desce obce, případně je zveřejněn v místním tisku či na webových stránkách obce. Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky (§ 1057). Uplynou-li ovšem 3 roky od vyhlášení nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána. Pro nemovité věci platí lhůta 10 let, po jejím uplynutí nabývá vlastnické právo stát.


Zvláštní režim platí pro nalezená zvířata. Ztracené zvíře = "nález", musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nálezce k nim nabude vlastnické právo již po uplynutí dvou měsíců, během nichž se o zvíře nikdo nepřihlásil. Pokud nálezce o zvíře nemá zájem, může je obec svěřit provozovateli útulku pro zvířata. Pokud se po uplynutí 4 měsíců o zvíře nikdo nepřihlásí, může provozovatel útulku se zvířetem volně nakládat (§ 1059).Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:


Obecní úřad Benešov nad Černou

Benešov nad Černou čp.126 - kancelář matriky - podatelny,

vždy v úředních hodinách Obecního úřadu v Benešově nad Černou


odpovědný zaměstnanec:

Alena Bešťáková


telefon: 380 322 264

e-mail: podatelna@benesovnc.cz