erbBenešov nad Černou

SROP

Czechpoint

Ziveobce.cz

CEZ

Rallycross


Řád veřejného pohřebiště
2. října 2007   -   kategorie: Obecně závazné vyhlášky

Článek 1
Úvodní ustanovení


1) Řád upravuje provoz pohřebiště v Benešově nad Černou
2) Provozovatelem je Obec Benešov nad Černou


Článek 2
Provozní doba pohřebiště


Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto: březen - říjen     7-20 hod.
leden, únor, listopad,prosinec 8-18 hod.


Článek 3
Pořádek na pohřebišti


1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména
chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné
a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpuštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce.Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice,exhumace atd. na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokudjgoú vhodným způsdbjem zabezpečeny proti vzniku požáru.

11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévám zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutná tato opatření respektovat.

13. Návštevmci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho soahlasu.

14. Pořádám pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce. Tím .není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.84/1990 Sb.o právu shromažďoyacím, ve zněm pozdějších předpisů).

15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.


Článek 4
Rozsah poskytovaných služeb na pohřebišti


Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
    a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
    b) pohřbívám
    c) provádění exhumací
    d) pronájem hrobových míst
    e) vědem související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
    f) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
    g) zajišťování likvidace odpadu
    h)  půjčování kropících konví a případně dalšího nářadí


Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst


1. Správce pohřebiště je povinen:
    a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce") k užívám   vyznačené, číselně označené hrobové místo

    b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v článku 9

c) umožnit nájemci užívám jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2.  Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok1 na individuální umístěni mimo vymezený prostor.


Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa


Nájemce hrobového místa je povinen při užívám hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízem zřídit v souladu s ustanovením či. 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací'jeho pokyny.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízem v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízem pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce, který může ve svém souhlasu stanovit rx)dmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízem včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst.9 zákona.

6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

7. Strpět číselné označem hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.


Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace


1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Při pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn.nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze
z materiálů, jaké dřevěné piliny, papír a látky, při'výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.


Článek 8
Tlecí doba


Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.


Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti


1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
    a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 500 mm.
    b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrností např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
    c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
    d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

2. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště zejména:
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.


Článek 10
Účinnost


Toto opatření nabývá účinnosti 24. 7. 2004 tj. patnáctým dne po schválení zastupitelstvem Obce Benešov nad Černou. Schváleno OZ 8. 7. 2004.

Zobrazit všechny články kategorie: Obecně závazné vyhlášky

[ Úvodní stránka ]    [ Vytisknout stránku ]

Copyright © 2007 - 2020  ·  Benešov nad Černou - oficiální stránky obce  ·  Všechna práva vyhrazena
Webmaster:  Robert Sedlák, DiS.  ·  PC servis KB s.r.o.  ·  www.pckb.cz