erbBenešov nad Černou

SROP

Czechpoint

Ziveobce.cz

CEZ

Rallycross


Fond rozvoje bydlení
21. října 2009   -   kategorie: Obecně závazné vyhlášky

V Y H L Á Š K A

 

o tvorbě a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu pro správní území obce Benešov nad Černou

 

 

Obecní zastupitelstvo Benešov nad Černou přijalo a schválilo dne 1. 6. 1999 podle paragrafu 36 odst. 1, písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

 

Základní ustanovení

 

1.1. Obecní zastupitelstvo Benešov nad Černou v souladu v souladu se zákonem č.
       367/90 Sb.

 

v platném znění, paragraf 14 odst. 1, písmeno c) zřizuje „Fond rozvoje bydlení obce
Benešov obce Benešov nad Černou“ (dále jen FROB).

 

1.2. Fond byl zřízen na základě dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o poskytnutí návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu, dle programu poskytnutí návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu, dle programu poskytování státních půjček Ministerstva pro místní rozvoj. Právo disponoval těmito prostředky je trvale pomíněno dodržováním dohody s MMR ČR a této vyhlášky, popř. jejích změn a doplňků.

 

Čl. 2

 

Příjmy fondu

 

2.1. Příjmy fondu tvoří:

 

- návratná finanční výpomoc Ministerstva pro místní rozvoj

 

- splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů a
   úrokové výnosy z nich

 

- nejméně 50 % prostředků z příjmů z prodeje bytových a rodinných domů a bytů z
   majetku obce podle jednotlivých let po odečtení přímých nákladů souvisejících s
   prodejem tohoto majetku a daně z převodu nemovitostí od roku následujícího po
   vydání obecně závazné vyhlášky a po všechna další léta do doby splacení státní půjčky

 

(tato podmínka se považuáje za splněnou i v případě, že příjmy z prodeje bytových domů a bytů jsou využity k financování nové vytové výstavby).

 

- případně dotace nebo výpomoci z rozpočtu OkÚ na uvedené účely a finanční přispěvky
  příspěvky sponzorů

 

Čl. 3

 

Použití fondu

 

3.1. Prostředky FROBu lze použít především k účelu, vyjmenovaným v čl. 4 této 
      vyhlášky.

 

Splatnost účelové půjčky FROBu je maximálně 6 let s úročením 3 - 7 %.

 

3.2. Výdaji FROBu jsou rovněž úhrady peněžnímu ústavu za služby poskytované obci v
       souvislosti se zřízením a vedením samostatného účtu FROBu a kontrolou čerpání a
       splácení poskytnutých půjček.

 

3.3. Na financování oprav a modernizaci vlastního bytového fondu je obec oprávněna
       použít oprávněna použít maximálně 80 % prostředků poskytnutí ve formě státní
       půjčky.

 

Vyjímečně lze překročit tento limit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí úvěru zájem.

 

Čl. 4

 

Poskytování půjčky z FROBu se poskytují především tyto druhy půjček:

 

 

kód

účel

splatnost max. roky

úrok max. %

horní hranice

pújčky  v tis. Kč

01

obnova střech a krovů

6

7

90

02

obnova fasád

4

7

50

03

zateplení budovy

4

7

50

04

vestavba chybějících soc. zařízení

4

7

50

05

izolace proti vlhkosti

4

7

50

06

přechod na ekolog.  způsob vytápění

4

7

50

07

výstavba chybějících nabo rekonstrukce

nedostatečných inženýrských sítí

4

7

50

08

zřízení malé ČOVke stávajícímu domu

6

7

50

09

půdní vestavba bytu (min. 35 m2)obytné plochy

6

7

80

10

přístavba domu (vznik nového bytu min. 35 m2)

6

7

80

 

4.1. Příjemci účelových půjček z FROBu mohou být vlastnici domů k trvalému bydlení
      ve správním území Obce Benešov n/Č.

 

4.2. Půjčku lze výhrdně použít k úhradě k nástavbám a přístvbám nových domech nebo
       v jednotlivých bytech, případně k nástavbám a přístavbám nových bytů a k
       opravám a výstavbě inženýrských sítí, souvisejících s funkci objektů trvalého
       bydlení.

 

4.3. Půjčku lze poskytnout pouze v souladu se schváleným územním plánem obce a
       stavbními předpisy.

 

4.4. Výše půjčky je dána rozpisem ve výše uvedené tabulce. Jednotlivé druhy půjček lze
      
kumulovat. Půjčku nelze získat opakoveně na stejný titul u jednoho domu. Při
       kumulaci práci si žadatel zajistí ověření výše nákladů u autorizovaného stavebního
       technika.

 

4.5. Žadatelé podávají žádosti o půjčku na Obecním úřadu na předepsaných a závazných
      formulářích. Příjem žádosti bude uzavřen poprvé 3 měsíce po dni, kdy nabude
      platnosti a účinnosti tato vyhláška a dále vždy ke 31.5. a 30.11. běžného roku.


Všechny žádosti podané k výše stanoveným termínům budou zařazeny do výběrového řízení. Ve výběrovém řízení komise FROBu žádosti posoudí a podle finančních možností FROBu, záměrů obce a podle finanční situace žadatelů navrhne poskytnutí půjček včetně úroční, dobu splatnosti a zajištění návratnosti.

 

 

Komise je tvořena: starosta, předseda finanční komise, předseda kontrolní komise, předseda stavební komise a ekonom OÚ.

 

Pro platnost rozhodnutí je potřebný souhlas nadpolovičního počtu všech členů komise.

 

Náhradníky a další členy komise je oprávněn, v případě potřeby, jmenovat starosta obce.

 

Výsledek výběrového řízení předloží komise obecnímu zastupitelstvu, která s konečnou
platností rozhodne o poskytnutí půjček, a to nepozději do 3 měsíců po uzávěrce příjímání žádostí.

 

Obecní zastupitelstvo zásadně rozhoduje o lhůtě splatnosti, účelu půjčky, úročení a
zajištění návratnosti dle článku 4. této vyhlášky, ale především o dodržení článku 1., bod
2), a článku 3. bod 1) této vyhlášky. Proti výsledku výběrového řízení a usnesení obecního zastupitelstva se nelze odvolat.


4.6. Žadatelům, jejichž žádosti prošly vyběrovým řízením a byly schváleny usnesením obecního zastupitelstva, bude nabídnuto uzavření smlouvy o účelové půjčce. Ostatní obdrží písemné sdělení, že žádosti nebylo vyhověno. Text smlouvyo půjčce bude připraven na obecním úřadě u ekonoma OÚ. Kromě výše opůjčky, úročení, doby splatnosti a způsobu splácení, bude obsahovat a dále podmínky bezodkladného vracení celé půjčky, zvýšené o pokutu ve výši 30 % z dosud nesplacené půjčky při porušení smluvních podmínek a při porušení platných stavebních předpisů. sexuální videa s lékaři a sestrami na doctorvideos.net Pro zajištění návratnosti účelové půjčky od obce poskytne žadatel odpovídající zajištění, zpravidla minimálně jednoho ručitele, případně zástavu nemovitosti s reálnou prodejností. Půjčku lze čerpatn do 6 měsíců od podpisu smlouvy mezi obcí a žadatelem. Nevyčerpaný zůstatek půjčky se vrací FROBu. Začátek splácení půjčky bude stanoven ve smlouvě dle dohody se žadatelem, nejpozději však 9 měsíců od podpisu smlouvy. Mimořádně nebo úplné splacení účelové půjčky je povinen příjemce půjčky předem písemně oznámit.

 

 

4.7. Na financování oprav a modernizace vlastního bytového fondu je obec oprávněna
      použít maximálně 80 % prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky.

 

Vyjimečně lze překročit tento limit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí zájem.

 

 

Čl. 5

 

Závěrečná ustanovení

 

 

5.1. Obec Benešov n/Č. poskytne Ministerstvu pro místní rozvoj po skončení každého
       kalendářního roku informace o použití prostředků FROBu, nejpozději do 31.1.
       následujícího roku.

 

 

5.2. Návratnou finanční výpomoc z FROBu lze použít až po uzavření smlouvy s
       peněžním ústavem dle článku 3. bodu 2) této vyhlášky.

 

 

5.3. Změný vyhlášky podléhají schválení obecního zastupitelstva.

 

 

5.4. Prostředky budou poskytovány ze zvláštního účtu, vytvořeného pouze pro účely této
      
vyhlášky u VOLKSBANK CZ a.s. pobočka Kaplice.

 

 

5.5. Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Benešov n/Č. dne 1.6. 1999.

 

A nabývá účinnosti dnem 1.9. 1999

Zobrazit všechny články kategorie: Obecně závazné vyhlášky

[ Úvodní stránka ]    [ Vytisknout stránku ]

Copyright © 2007 - 2020  ·  Benešov nad Černou - oficiální stránky obce  ·  Všechna práva vyhrazena
Webmaster:  Robert Sedlák, DiS.  ·  PC servis KB s.r.o.  ·  www.pckb.cz